Login

HISTORIKK

Historien om TA – initiativrike og samfunnsbevisste kjøpmenn!
Trondhjems Asylselskap er en gammel organisasjon, som ble stiftet i 1827, da under navnet Selskapet De Nødlidendes Venner. Stiftelsen skjedde i Stiftsgården av blant annet general for det nordenfjeldske Norge, Paul Hansen Birch og grosserer Bing. Det var byens velstående borgere, grosserere og kjøpmenn med fruer som tegnet seg som medlemmer.

Selskapets første direksjon (frøknene Bjelke og Munch, fruene Stine Aas, S.Lyng, I Nægler, Math. Kofoed og herrene Birch og Bing, prokurator E. Solberg, kjøpmann Wullum, kaptein Lassen og apoteker Møllerup) la frem en liste over 25 kvinner og 25 menn som innenfor sitt distrikt skulle fremskaffe opplysninger om mennesker som trengte støtte, først og fremst enker med uforsørgede barn og mennesker som ikke kunne forsørge seg selv på grunn av alderdom eller sykdom, hele tiden under prinsippet hjelp til selvhjelp.

Etter hvert fikk fattigkommisjonen større bevilgninger og selskapet kunne prioritere andre oppgaver som det offentlige ikke maktet å ta seg av, nemlig omsorgen for barna. De startet med å gi klær og sko til fattige barn så de ikke skulle forsømme skolegangen av mangel på dette. I 1837 besluttet selskapet å opprette et barneasyl, en pleieskole for små barn i Kong Carl Johans Stiftelse.

Snart kom Ilen Asyl, Bakklandet Asyl og Lademoen Asyl. Barneasylet ble et fristed for barna, med både en pedagogisk funksjon: oppdragelse, lek og læring, en sosial funksjon: suppe, klær og sko, og en praktisk funksjon: å frigjøre mødre til å jobbe i den voksende industrien. Barneasylene dukket opp samtidig med de mekaniske verkstedene. Selskapets navn ble på generalforsamlingen 8.november 1858 endret til Trondhjems Asylselskap.

I styrene kom etter hvert også presteskapet med. Nidaros biskop har fra 1862 hatt en sentral rolle som selvskreven leder. Men det startet altså med kjøpmannstanden.

Dagens situasjon for TA
Av de fem barnehagene Trondhjems Asylselskap eier i dag, var tre opprinnelige barneasyl, Midtbyen, Bakklandet og Lademoen. I 1938 endret barneasylene navn til barnehager. Byens Asyl fikk navnet Midtbyen barnehage – og er i dag byens og landets eldste barnehage.
Det er et stort ansvar å forvalte en så stor historisk arv, som å være eier av landets eldste barnehage. Barnehagen overtok lokalene i Elvegt.1b i 1967 i et makeskifte med Trondheim kommune. Trafikkforholdene på Leuthenhaven gjorde at daværende lokaler ikke lenger var egnet som barnehage.

Huset er registrert bygget før 1846, men ble i 1916 ombygd til bolig for grosserer P.O. Jenssen. Bygningen er i Jugendstil, med stilistiske særpreg fremdeles intakt, ligger vakkert til ved Nidelven. Tidligere mangelfullt vedlikehold og nye forskrifter for barnehagebygg, gjør at huset må gjennomgå omfattende rehabilitering for å kunne drive videre. Styret har vurdert salg og nybygg, men fattet allerede i 2004 vedtak om å beholde huset.

Trondheim kommune har støttet oss i det at det er ”en viktig symbolverdi å beholde landets eldste barnehage i verdige omgivelser”, og har gitt en mill. i støtte til rehabiliteringen. Vi har fått Husbanklån innenfor grensen av det vi kan klare å betjene ved hjelp av driftstilskudd fra stat og kommune. Allikevel mangler vi fortsatt knappe to mill. i egenfinansiering. Vi tror at vi skal klare det ved å finne de rette samarbeidspartnere. Vi søkte i 2005 staten, ved Barne- og familiedeptet. Statsråd Laila Dåvøy kom på besøk i mai 2005, uten at det resulterte i støtte til prosjektet.

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS