Login

Vedtekter for Trondhjems Asylselskap

 

FORORD

 

HISTORIKK

Stiftelsesår, sted og formål

Trondhjems Asylselskaps historie starter på begynnelsen av 1800 tallet. Stiftstaden Trondheim var kjent som byen med de milde stiftelser og sosiale institusjoner, grunnlagt på testamentariske gaver. Ved det økonomiske sammenbruddet etter krigen 1807 – 1814, var de store donatorers og legatstifteres tid over, og det ble foreningene som tok på seg oppgaver som enkeltmennesket ikke klart.

Byens kommandant general Paul Hansen Birch og grosserer Fredrik Bing, med utgangspunkt i klubbselskapet Harmonien, tok initiativ til Selskapet De Nødlidendes Venner. Stiftelsen skjedde i den kongelige residens i byen, Stiftsgården 8.november 1827. Foreningen fikk rask 150 medlemmer, et representativt utvalg av byens borgere, som tegnet seg med faste årlige bidrag. Blant bidragsyterne var kong Carl Johan som i 1834 gav 200 spesidaler. Fra 1836 til 1882 kom det årlig fra kongens kasse 80 spesidaler. Dette gjorde det mulig å utvide virksomheten til opprettelse av barneasyl.

Etter hvert som fattigkommisjonen fikk større bevilgninger for å avhjelpe den rene nød, konsentrerte selskapet seg om omsorg for fattige barn og i 1837 ble Byens Asyl, landets første barneasyl stiftet. Selskapet skiftet i 1858 navn til Trondhjems Asylselskap og Byens Asyl heter i dag Midtbyen barnehage. Byens Asyl ble først og fremst startet som et sosialt hjelpetiltak, men med en målsetting langt ut over det å gi tilsyn. Barneasylene var tenkt som fristed for almuens barn, med et pedagogisk og sosialt tilsnitt. Bakklandet Asyl og Ihlen ble stiftet i 1840, Lademoen Asyl i 1893. I 1938 ble det vedtatt å endre navn på barneasylene til barnehager og virksomheten ble lagt om til moderne barnehagedrift.

Forholdet til Nidaros biskop og menighetene i Trondheim

Ifølge lover som ble vedtatt på møte 16.mars 1828 skulle selskapet ledes av en direksjon på 12 medlemmer, 6 damer og 6 herrer. Fra 1862 ble det etablert en fast tradisjon med biskopen som formann og prosten som viseformann i direksjonen. Ved at formannsvervet var knyttet til bispeembedet, ble også byens prester inspirert og aktivisert til arbeid for asylene som formenn i styret for asylene i sin menighet. Dette gav arbeidet en tyngde og skapte en fast organisering av virksomheten, selv om verken Asylselskapet eller asylene var formelt knyttet til kirken. Rekruttering til Direksjon og eierstyrene fortsatte å skje fra menighetene der barnehagene lå. Fra 1993 har ikke biskopen personlig fungert som leder, men har vært representert som institusjon, fra 1993 – 2007 ved sin undervisningsrådgiver og fra 2007 ved oppnevnt representant i styret. Biskopen med domprosten som vara er fortsatt medlem i Direksjonen.

 

Lover, statutter og vedtekter

Etter stiftelsen i 1827, har det vært ulike revisjoner av vedtektene, blant annet for å tilpasse seg offentlige krav til barnehagedrift og driftsavtalene med Trondheim kommune.

1. Lov om Trondhjems Asylselskap, vedtatt i generalforsamlingen 3.september 1849

Endret i direksjonsmøter 26.februar 1947, 24.januar 1961, 19.desember 1967, 22.april 1977 og 4.desember 1984. Et omfattende lovverk, inkludert stillingsbeskrivelser og bestemmelser for driften av barneasylene. Direksjonen er øverste organ og hvert barneasyl har sitt eierstyre med definert myndighet. I 1938 skjer en omlegging fra barneasyl til barnehage.

2. Trondhjems Asylselskaps barnehager, Lov - Vedtekter – Instrukser, vedtatt av generalforsamlingen 4.desember 1984

Endret i samsvar med «Lov om barnehage av 6.juni 1975 m.v. med endringer ved lov av 27.mai 1983» og «forskrifter til lov om barnehager 1984»

3. Statutter for Trondhjems Asylselskap, vedtatt 26.april 1999

Endret i samsvar med «lov om barnehage av 5.mai 1995 nr.19, med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan for barnehagen.

Revisjonen i 1999 innførte et hovedstyre til å lede arbeidet mellom Direksjonsmøtene, valgt av og blant Direksjonen og med vide fullmakter fra Direksjonen, som øverste organ. Eierstyrene videreføres, men blir mer et samarbeidsorgan mellom eier, foreldre og ansatte, med ansvar for bygg og eiendom i samarbeid med hovedstyret, som ansvarlig låntager

4. Vedtekter for Trondhjems Asylselskap 2008        (Revidert 24.april 2012)

Ved revisjon i 2008, ble stillingsbeskrivelser og vedtekter for barnehagene skilt ut og en konsentrerte seg om å beskrive styringsstrukturen. Eierstyrene ble lagt ned, mens Samarbeidsutvalgets oppgaver ble utvidet. Daglig leder ble innført i vedtektene.

Bakgrunn for revisjonen var den store endringsprosessen som startet høsten 2002 ved oppsigelsen av driftsavtalen med Trondheim kommune, der en overgangsperiode med samarbeidsavtaler med kommunen fra 2003 til 2005, ble en forberedelse til helprivat drift fra 1.januar 2006. Samarbeidet mellom Asylselskapet og de andre eierne utvidet gjennom samarbeidsavtaler med eierne av Berg barnehage (medlem fra 2003), Byåsen kirkes barnehage (medlem fra 1975) og Domkirken barnehage (medlem fra 1961).

Oppsigelse av driftsavtalene medførte mange nye oppgaver for alle eierne. Tjenester som før ble ivaretatt av kommunen, måtte man finne egne løsninger på. For å styrke ledelsen av Asylselskapet ble det opprettet en administrasjon med merkantil konsulent og daglig leder, finansiert ved administrasjonsavgift fra alle åtte barnehagene.

Menighetsrådene så etter hvert behovet for å gi fra seg driftsansvaret helt og fullt til Trondhjems Asylselskap og i 2009 ble samarbeidsavtalen erstattet med en avtale om driftsovertagelse av Byåsen kirkes barnehage og fra 2010 skjedde det samme med Domkirken barnehage. Trondhjems Asylselskap fikk dermed drifts- og arbeidsgiveransvar for alle tidligere medlemsbarnehager, bortsett fra Berg barnehage, som fortsatte med eget eierstyre.

5. Revisjon av vedtekter for Trondhjems Asylselskap 2013

Trondhjems Asylselskap har vært registrert i Brønnøysundregistrene siden 1996, først som Annen juridisk person og fra 2006 som ideell forening. I ettertid ser vi stod nærmere en stiftelse, slik det også var fra stiftelsen i 1827. Revisjon av vedtektene i 2013, er derfor gjort for å tilpasse seg Stiftelsesloven og bli godkjent av Stiftelsestilsynet.

 

VEDTEKTER FOR TRONDHJEMS ASYLSELSKAP 

 

§ 1       Formål

1.1       Trondhjems Asylselskap ble stiftet i 1827 som selskapet De Nødlidendes Venner, med formål å avhjelpe nød, blant annet gjennom opprettelse og drift av barneasyl i byen 

1.2       Trondhjems Asylselskaps formål i dag er å eie og drive barnehager som bygger på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Stiftelsen kan opprette samarbeidsavtaler med andre barnehageeiere. Formålet for stiftelsen skal fremgå i vedtekter for Trondhjems Asylselskaps barnehager

1.3       Trondhjems Asylselskap vil være en pådriver i formidlingen av den kristne kulturarv i Trondheimsbarnehagene

1.4       Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagene skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagesektoren. Virksomheten skal sørge for at grunnkapitalens vedlikeholdes og sikre at offentlige tilskudd forvaltes i samsvar med forutsetningene. Stifterne har ikke mulighet for å ta ut midler av stiftelsen i form av andel av overskudd 

 

§ 2       Stiftere

2.1       Stifterne i 1827 var representanter for byens embetsmenn og borgerskap. Fra 1862 var Nidaros biskop øverste leder, mens prestene engasjerte seg i styret for barneasylene i sine menigheter. Denne arven er ført videre av menighetene i Trondheim, i dag representert ved Nidaros biskop og Kirkelige Fellesråd i Trondheim 

 

§ 3       Grunnkapital

3.1      Stiftelsens grunnkapital er 200 000 kroner

3.2      Stiftelsens forvaltes i tråd med Stiftelsesloven, alminnelige regler § 14 - 21

 

§ 4       Stiftelsens styre

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet. Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i administrasjonen og barnehagene. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglige leder er arbeidsgivers representant 

4.1       Styrets sammensetning

Trondhjems Asylselskap ledes av et styre på minimum seks medlemmer og maksimum syv medlemmer. Ett medlem med vara oppnevnes av Nidaros biskop og ett medlem med vara av Kirkelige Fellesråd i Trondheim. To styremedlem med vara, velges av og blant fast ansatte i minimum 50 % stilling. De øvrige to styremedlemmene velges av Direksjonen. En valgkomite oppnevnt av Direksjonen innstiller. Alle valg skjer for to år, men samtidig slik at full utskifting av styret unngås. Styret kan blant sine medlemmer oppnevne et arbeidsutvalg til å fatte avgjørelser i bestemte saker, definert gjennom delegasjonsreglement, vedtatt av styret 

4.2       Styrets oppgaver

4.2.1     Se til at stiftelsens formål blir ivaretatt

4.2.2     Påse at virksomhetene drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter

4.2.3     Påse at økonomi og forpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll, at regnskap føres i henhold til regnskapslovens regler og at revisjon utføres

4.2.4    Styrets arbeid utføres i tråd med den til enhver tids gjeldende styreinstruks

4.2.5    Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen skal angi tid, sted, deltagere, behandlingsmåten og vedtak. Innkalling skjer normalt med minst en ukes varsel. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen

 

§ 5       Direksjonen

Styret innkaller til Direksjonsmøte, normalt en gang per år, innen 30.juni 

5.1       Direksjonens sammensetning

5.1.1    Nidaros biskop, med domprost som vararepresentant

5.1.2    En av eierrepresentantene i Samarbeidsutvalg til de barnehagene stiftelsen eier

5.1.3    En representant for de barnehagene stiftelsen har samarbeidsavtale med

5.1.4    Inntil tre medlemmer valgt på fritt grunnlag

5.1.5    Stiftelsens styre

5.1.6    Varamedlemmer og ansatte i barnehagene og i administrasjonen har møte og talerett

 

5.2       Direksjonens oppgaver

5.2.1    Drøfte og evaluere stiftelsens virksomhet i lys av formålet og planer

5.2.2    Uttale seg ved eventuell endring i vedtektene og ved eventuell omdanning av stiftelsen

5.2.3    Avgi uttalelse om stiftelsens årsberetning og regnskap

5.2.4    Beslutte granskning

5.2.5    Bli forelagt barnehagenes årsmeldinger

5.2.6    Velger tre direksjonsmedlemmer på fritt grunnlag med vara

5.2.7    Velge 2 styremedlemmer med vara

5.2.8    Velge leder og nestleder i styret

5.2.9    Velge to eierrepresentanter til Samarbeidsutvalget i de barnehager Trondhjems Asylselskap eier. Disse velges samtidig som medlem og varamedlem i Direksjonen

5.2.10    Velge revisor

 

§ 6       Vedtektsendring

Søknad til Stiftelsestilsynet om endringer av disse vedtekter kan fremmes etter enstemmig vedtak i et fulltallig styre. Før beslutning blir tatt, skal saken forelegges Direksjonen 

 

§ 7       Omdanning av stiftelsen

Omdanning kan bare fremmes etter enstemmig vedtak i et fulltallig styre. Før beslutning blir tatt skal saken forelegges Direksjonen. Ved omdanning som fører til at stiftelsen Trondhjems Asylselskap avvikles, tillates stiftelsens eiendeler og grunnkapital brukt til lignende formål som den nedlagte stiftelsen

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS